ZELEŇ DO KRAJINY V POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH

V pátek 7.dubna 2017 se konal celostátní seminář s názvem Zeleň do krajiny v pozemkových úpravách. Účas byla poměrně hojná, kdy akce se zůčastnili nejen pracovníci pozemkových úřadů a projektatni pozemkových úprav, ale i další odborná věřejnost řešící tuto problematiku. Cílem semináře bylo v rámci zvyšování úrovně vzdělanosti, seznámit odbornou veřejnost s přípravou a návrhem opatření ke zvýšení ekologické stability krajiny prostřednictvím zeleně v krajině a územních systémů ekologické stability v procesu návrhu a realizace pozemkových úprav. Úspěšnost celé akce dokládá i následující snímek:

Jednotlivé prezentace přednášejících je možné si stáhnout pod následujícími odkazy:

Dotační politika pro zeleň v krajině v pozemkových úpravách a příklady dobré praxe                                   Ing. Helena Součková, CSc., FŽP UJEP Ústí nad Labem

Rozptýlená zeleň a interakční prvky                                                                                                        Ing. Iva Roubíková, Ph.D., FŽP UJEP Ústí nad Labem

Výsadba biocenter a liniové zeleně                                                                                                          Ing. Zdeněk Jahn, CSc., SPÚ Pracoviště Nymburk

Právní rámec navrhování a realizace ÚSES v Komplexních pozemkových úpravách                                   Ing. Eva Voženílková, MŽP ČR

Zeleň pří revitalizaci vodohospodářských opatření                                                                                     Ing. Tomáš Just, AOPK

METODIKA VYMEZOVÁNÍ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY
Nepřehlédněte

časopis 4/2021


časopis 4/2021