Redakce a podmínky publikování

Českomoravská komora pro pozemkové úpravy
vydává časopis Pozemkové úpravy
 
Časopis vznikl v roce 1994
Časopis vychází čtvrtletně  –  březen, červen, září, prosinec
Časopis od roku 2019 je recenzovaným periodikem
 
Vydávání časopisu zajišťuje:
 
ČMKPÚ, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
ISSN: 1241-5815,
Registrace MK ČR: E 19402
Tel./fax:  221 082 270
e-mail:  cmkpu@cmkpu.cz
 
Cena ročního předplatného je 700,- Kč (konečná cena – vydavatel není plátcem DPH)
 
K odběru časopisu se můžete přihlásit u hospodáře ČMKPÚ -
atuma@ekos-t.cz
 
Objednávky předplatného a reklamace dodávky časopisu - 
atuma@ekos-t.cz
 
Objednávky inzerce -
 
 
Redakční rada časopisu Pozemkové úpravy:
 
prof. Ing. Miroslav DUMBROVSKÝ, CSc.,
 
Ing. Zdeněk JAHN, CSc.
 
doc. Ing. Martin NERUDA, Ph.D.,
 
Ing. Pavel NOVÁK, Ph.D.,
 
doc. Ing. Jana PODHRÁZSKÁ, Ph.D.,
 
Ing. Michal POCHOP,
 
Ing. Mojmír PROCHÁZKA,
 
Ing. Jan SZTURC, Ph.D.,
 
prof. Ing. Petr SKLENIČKA, CSc.,
 
Ing. Veronika SOBOTKOVÁ, Ph.D.,
 
Ing. Jaroslav TMĚJ,
 
doc. Ing. Jan VOPRAVIL, Ph.D.
 
 
Odborné příspěvky jsou recenzovány. Za obsah rubrikových příspěvků odpovídají autoři. Obsah příspěvků a názory v časopise otištěné nemusí být v souladu se stanoviskem redakční rady a redakce. Neoznačené fotografie – archiv redakce.
 
 
Pokyny autorům:
Autorské články dodávané na CD nebo e-mailem je nutné napsat v textovém programu WORD s použitím EXELu. Nemusíte graficky upravovat, stačí pouze vyznačit odstavce (klávesou ENTER). Používejte standardní písmo stejné velikosti (respektujeme tučné písmo, kurzívu, horní a spodní index a řeckou abecedu).
 
 
Struktura článků:
  • Název článku (krátký a jasný se správnou terminologií, vystihující pouze hlavní zaměření článku – nesnažte se do názvu vtěsnat „obsah" článku)
  • Autor(ři)s tituly, adresy pracoviště a spojení
  • Klíčová slova, charakterozující hlavní téma článku (slouží k rychlému vyhledávání)
  • Krátký souhrn (cca 10 řádků)
  • Text článku (hlavní části označte mezititulky)
  • Literatura (číselné odkazy i v článku uvádějte v hranatých závorkách – [1]
  • Název článku, klíčová slova a souhrn přeložte do angličtiny (není-li překlad ve Vašich možnostech, zajistíme v redakci).

Na konec textu připojte popisky k obrázkům a tabulkám s uvedením čísla – Foto 1., Obr. 1., Schéma 1., Tab. 1. atd. Stejné označení obrázků a tabulek používejte i v odkazech v textu. V rukopise se nesnažte umístit obrázky nebo tabulky do konkrétního místa, při zlomu článků nelze většinou toto umístění dodržet. V rukopise označte pouze jejich přibližné umístění v textu.
U obrázků s barevným odlišením, používaným zejména v grafech, je nutné pro reprodukci v černobílém provedení nahradit barevné odlišení (např. různým šrafováním, typy čar nebo stupnicí šedi). Obrázky mohou být zakomponovány v článku, ale pokud je to možné, pošlete je ještě samostatně.
V případě, že obrázky budou v elektronické podobě profesionálně zpracované, dodejte je v samostatných souborech ve formátu .JPG (zazipovaný), .tif nebo .bmp, eventuelně .psd, v rozlišení 300 dpi, a to ve velikosti, která je konečná (nikoliv 72 dpi). Za obrázek se považuje foto nebo pérovka, ne však text.
Dodáte-li obrázek v tištěné formě jako podklad pro skenování, je nutné zajistit maximální kvalitu (vyhovuje tisk z laserové tiskárny). POZOR: tloušťky čar a eventuelně velikost popisků uvnitř obrázku (které se nesázejí, ale skenují společně s obrázkem) musí mít dostatečnou velikost, aby snesly zmenšení cca o 30–50 %. Důvodem je konečná šíře obrázku v časopise s ohledem na prostorové možnosti bývá cca 8,5 cm.
Ještě dodáváme, že optimální délka článku je asi dvě až tři tiskové strany, tj. cca 10 – 15 rukopisných stran (rukopisná strana dle normy – 30 řádek, 60 znaků na řádce).

 
Vzor časopisu Pozemkové úpravy v digitální podobě si můžete pohlédnout či stáhnout zde:       
 
Pozemkové úpravyNepřehlédněte

časopis 4/2021


časopis 4/2021