Redakce a podmínky publikování

Českomoravská komora pro pozemkové úpravy
vydává časopis Pozemkové úpravy
 
Časopis vznikl v roce 1994
Časopis vychází čtvrtletně  –  březen, červen, září, prosinec
Časopis od roku 2019 je recenzovaným periodikem
 
Vydávání časopisu zajišťuje:
 
ČMKPÚ, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
ISSN: 1241-5815,
Registrace MK ČR: E 19402
Tel./fax:  221 082 270
e-mail:  cmkpu@cmkpu.cz
 
Cena ročního předplatného je 600,- Kč (konečná cena – vydavatel není plátcem DPH)
 
K odběru časopisu se můžete přihlásit u tajemníka ČMKPÚ -
antsvoboda@seznam.cz
 
Objednávky předplatného a reklamace dodávky časopisu - 
cmkpu@cmkpu.cz
 
Objednávky inzerce -
 
 
Redakční rada časopisu Pozemkové úpravy:
 
Ing. Václav A. MAZÍN, Ph.D. – šéfredaktor
v.mazin@spucr.cz
alexandr.vaclav.mazin@seznam.cz
 
Ing. Pavel GALLO – zástupce séfredaktora
 
Ing. Jiří HLADÍK, Ph.D.
hladik.jiri@vumop.cz
 
doc. Ing. Miroslav DUMBROVSKÝ, CSc.
dumbrovsky.m@fce.vutbr.cz
 
Ing. Petr CHMELÍK
 
doc. Ing. Luboš JURÍK, Ph.D.
 
Ing. Karel JACKO, Ph.D.
 
Ing. Martin NERUDA, Ph.D.
martin.neruda@ujep.cz
 
Ing. Jana PODHRÁZSKÁ, Ph.D.
podhrazska.jana@vumop.cz
 
Ing. Mojmír PROCHÁZKA
agroplan@volny.cz
 
Dr. Ing. Wojciech PRZEGON
 
prof Ing. Petr SKLENIČKA, CSc.
sklenicka@fzp.czu.cz
 
Ing. Jaroslav TMĚJ
 
prof. Ing. František TOMAN, CSc.
toman@mendelu.cz
 
Ing. Radka VÁCHALOVÁ, Ph.D.
 
 
 
Odborné příspěvky jsou recenzovány. Za obsah rubrikových příspěvků odpovídají autoři. Obsah příspěvků a názory v časopise otištěné nemusí být v souladu se stanoviskem redakční rady a redakce. Neoznačené fotografie – archiv redakce.
 
 
Pokyny autorům:
Autorské články dodávané na CD nebo e-mailem je nutné napsat v textovém programu WORD s použitím EXELu. Nemusíte graficky upravovat, stačí pouze vyznačit odstavce (klávesou ENTER). Používejte standardní písmo stejné velikosti (respektujeme tučné písmo, kurzívu, horní a spodní index a řeckou abecedu).
 
 
Struktura článků:
  • Název článku (krátký a jasný se správnou terminologií, vystihující pouze hlavní zaměření článku – nesnažte se do názvu vtěsnat „obsah" článku)
  • Autor(ři)s tituly, adresy pracoviště a spojení
  • Klíčová slova, charakterozující hlavní téma článku (slouží k rychlému vyhledávání)
  • Krátký souhrn (cca 10 řádků)
  • Text článku (hlavní části označte mezititulky)
  • Literatura (číselné odkazy i v článku uvádějte v hranatých závorkách – [1]
  • Název článku, klíčová slova a souhrn přeložte do angličtiny (není-li překlad ve Vašich možnostech, zajistíme v redakci).

Na konec textu připojte popisky k obrázkům a tabulkám s uvedením čísla – Foto 1., Obr. 1., Schéma 1., Tab. 1. atd. Stejné označení obrázků a tabulek používejte i v odkazech v textu. V rukopise se nesnažte umístit obrázky nebo tabulky do konkrétního místa, při zlomu článků nelze většinou toto umístění dodržet. V rukopise označte pouze jejich přibližné umístění v textu.
U obrázků s barevným odlišením, používaným zejména v grafech, je nutné pro reprodukci v černobílém provedení nahradit barevné odlišení (např. různým šrafováním, typy čar nebo stupnicí šedi). Obrázky mohou být zakomponovány v článku, ale pokud je to možné, pošlete je ještě samostatně.
V případě, že obrázky budou v elektronické podobě profesionálně zpracované, dodejte je v samostatných souborech ve formátu .JPG (zazipovaný), .tif nebo .bmp, eventuelně .psd, v rozlišení 300 dpi, a to ve velikosti, která je konečná (nikoliv 72 dpi). Za obrázek se považuje foto nebo pérovka, ne však text.
Dodáte-li obrázek v tištěné formě jako podklad pro skenování, je nutné zajistit maximální kvalitu (vyhovuje tisk z laserové tiskárny). POZOR: tloušťky čar a eventuelně velikost popisků uvnitř obrázku (které se nesázejí, ale skenují společně s obrázkem) musí mít dostatečnou velikost, aby snesly zmenšení cca o 30–50 %. Důvodem je konečná šíře obrázku v časopise s ohledem na prostorové možnosti bývá cca 8,5 cm.
Ještě dodáváme, že optimální délka článku je asi dvě až tři tiskové strany, tj. cca 10 – 15 rukopisných stran (rukopisná strana dle normy – 30 řádek, 60 znaků na řádce).

 
Vzor časopisu Pozemkové úpravy v digitální podobě si můžete pohlédnout či stáhnout zde:       
 
Pozemkové úpravyNepřehlédněte

časopis 4/2018


časopis 4/2018