Legislativa

 1. Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

 2. Zákon č. 503/2012 Sb., o státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů.

 3. Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

 4. Vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav

 5. Vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup při jejich vedení a aktualizaci. ve znění pozdějších předpisů

 6. Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů.

 7. Vyhláška č. 441/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (oceňovací vyhláška).

 8. Zákon č. 231/1999 Sb., (úplné znění zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších změn), ve znění pozdějších předpisů.

 9. Vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu.

 10. Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).

 11. Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška).

 12. Vyhláška č. 356/2013 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenou základní průměrnou cenou zemědělských pozemků.

 13. Vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí

 14. Vyhláška č. 359/2013 Sb., stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu

 15. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 16. Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 225/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně.

 17. Zákon č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o akčním programu.

 18. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

 19. Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

 20. Zákon č. 218/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a o stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

 21. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

 22. Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

 23. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 24. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.

 25. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 26. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Nepřehlédněte

časopis 4/2021


časopis 4/2021