Časopis Pozemkové úpravy

Vydavatelem a nakladatelem časopisu je Českomoravská komora pro pozemkové úpravy se sídlem v Praze, Novotného lávka 5.

Časopis má úroveň specializovaného vědeckotechnického periodika pro obor pozemkových úprav.  Vychází od roku 1992 a je zařazen do mezinárodního registru ISSN. Je veden jako seriálová publikace vycházející čtvrtletně Státní knihovnou v Praze a jeho povinné výtisky jsou archivovány krajskými vědeckými knihovnami, parlamentní knihovnou a knihovnou Národního muzea. Časopis je vydáván v tištěné podobě a zároveň, s potřebnou časovou prodlevou, je k dispozici veřejnosti na webových stránkách Českomoravské komory pro pozemkové úpravy.

 Stálými odběrateli jsou univerzity (včetně zahraničních), výzkumné ústavy, statutární města, ústřední orgány státní správy, především Státní pozemkový úřad, ale i obce a projekční firmy. Právě malé obce ve venkovské krajině jsou hlavními příjemci výsledků pozemkových úprav.

Časopis dříve vycházel nákladem jednoho čísla v počtu 850 kusů. V současnosti klesl na 350 kusů, ale zachoval si strukturu odběratelů a odbornou úroveň. Příspěvky s odpovídající odborným a vědeckým obsahem prochází interní recenzí redakční rady a vybraných všeobecně uznávaných odborníků.  Redakční rada dává prostor mladým autorům -  bakalářům, magistrům a doktorandům a informuje odbornou veřejnost o seminářích a konferencích v oboru pozemkových úprav. Umožňuje také publikaci výsledků grantových projektů, kterou požadují poskytovatelé dotací. Časopis také poskytuje inzerce reklam pro firmy činné v oboru a navazujících profesí.

 Jedná se o jedinečný časopis v tomto multidisciplinárním oboru, který se zabývá projektováním a realizací staveb a opatření v kulturní krajině především v její zemědělské části. V posledních deseti letech je zaměřen na ochranu zemědělské půdy a vody v malých povodích a navrhování a realizací soustav adaptačních a nápravných opatření souvisejících s extrémními projevy podnebí.

Preferovaná témata příspěvků:

  • ochrana půdy a vody v krajině a posuzování eroze a soustředěného odtoku vody        (protierozní meze, zatravnění drah soustředěného odtoku, agrotechnická opatření),
  • vsak srážek, zpomalení odtoku a zadržení vody v malých povodích (průlehy, malé vodní nádrže, zatravnění údolnic, rozlivné plochy),
  • problematika meliorací, drenážních soustav a hlavních zařízení, závlahové soustavy, jejich využití pro zadržení vody a její kvalitu
  • souvztažnost studií, územních plánů a projektových dokumentací staveb a opatření (celkový proces navrhování a projekce do podoby proveditelnosti)
  • vzorové příklady realizací protierozních a vodohospodářských opatření včetně polních cest a budování zelené infrastruktury (výsadby dřevin na zemědělské půdě),
  • problematika synergie jednotlivých opatření v rámci adaptačních soustav širšího území a vazeb (účinnost, multifunkce a efektivita opatření),
  • proveditelnost a míra realizace navržených soustav adaptačních a nápravných opatření  ( majetkoprávní příprava, koordinační propojení infrastruktur)

V případě bližšího zájmu o časopis, nebo uveřejnění příspěvku, je možné se obrátit na  tajemníka komory Ing Antonína Svobodu tel: 221 082 270, cmkpu@cmkpu.cz, nebo šéfredaktora Václava Mazína 603 255 581, alexvenca@seznam.cz

Archiv časopisu Pozemkové úpravy

Redakce a podmínky publikování

 

  
Nepřehlédněte

časopis 4/2021


časopis 4/2021