Úvodní stránka

počítadlo.abz.cz

      

 


Aktuality

Pozvánka na exkurzi

3.4.2024

 

Program exkurze a přihláška

více

Akční plán 2024

15.3.2024

více

Pozvánka na akci

13.3.2024

více

seminář: Zemědělská krajina - spolupráce při tvorbě a užívání

13.3.2024

Seminář Asociace soukromého zemědělství ČR, Asociace pro urbanismus a územní plánování a Českomoravské komory pro pozemkové úpravy poprvé umožnil třem různým aktérům, kteří se zabývají krajinou, hledat společné cesty a odstraňovat rozpory a problémy při užívání, tvorbě, rozvoji a plánování krajiny. Aktivní zemědělci jsou jedni z klíčových správců území, kteří mohou svými kroky při využívání zemědělské krajiny velmi dobře formovat nejenom její tvář, ale propojovat produkční a mimoprodukční funkce do krajinného rázu. Projektanti pozemkových úprav připravují konkrétní kroky a opatření v krajině s cílem zvyšovat odolnost krajiny a v rámci společných opatření se podílejí na budoucím formování krajinných struktur. Urbanisté při tvorbě územního plánu jsou ze zákona povinni zpracovávat koncepci uspořádání krajiny a mají v rukou zákonem stanovené nástroje na tvorbu krajiny.  Proto se zástupci všech tří spolků sešli, aby společně v rámci semináře Zemědělská krajina: spolupráce při tvorbě a užívání hledali společné nástroje a možnosti spolupráce při tvorbě naší kulturní krajiny a funkčního venkova.

Cílem semináře bylo především společně diskutovat a budovat důvěru mezi třemi významnými aktéry v krajině a posilovat vzájemnou spolupráci mezi aktivními zemědělci z řad rodinných farem, projektanty komplexních pozemkových úprav a urbanisty. V souvislosti s probíhajícími klimatickými změnami se ukazuje, že zcela zásadní roli pro udržitelnou, a tedy i produkční krajinu bude mít právě správná volba nástrojů pro budování takových stabilizačních prvků v krajině. Tyto prvky musí umožnit efektivní a ekonomicky obhajitelné hospodaření zemědělcům, ale současně mohou zlepšit prostupnost krajiny pro obyvatele, ale i zvěř a celkovou biodiverzitu a stejně tak i omezit erozi půdy, zvýšit vodní retenční kapacitu krajiny a posílit kulturní a estetický ráz zemědělské krajiny.

To je možné dosáhnout jen vzájemnou spoluprací aktérů v krajině, společně formulovanými cíli a kroky, které povedou k jejich naplnění. Proto představitelé tří asociací, které společně pořádají tento seminář, vyzývají své členy ale i všechny ostatní lokální aktéry, kteří se v zemědělské krajině pohybují, ke vzájemnému respektu, spolupráci a hledání společných východisek při formování kulturní krajiny v Česku.

Příklady dobré praxe, ale i poznatky a zkušenosti, které zazněly v rámci příspěvků od projektantů územních plánů, komplexních pozemkových úprav, krajinných architektů, tak i od Státního pozemkového úřadu a v aktivní diskuze mezi 52 účastníky semináře, je nyní nutné rozšířit mezi další urbanisty, projektanty pozemkových úprav a sedláky.

Prezentace jsou k dispozici na webových stránkách organizátorů.

 

Jaroslav Šebek, Asociace soukromého zemědělství

Michal Pochop, Českomoravská komora pro pozemkové úpravy

Radim Perlín, Asociace pro urbanismus a územní plánování

 

Prezentace ze semináře

     

     

     

více

ZEMĚDĚLSKÁ KRAJINA: spolupráce při tvorbě a užívání

18.1.2024

Program semináře

Registrace na seminář

víceNepřehlédněte

časopis 4/2021


časopis 4/2021