Konference 2016 - Změny krajiny proti změnám

 

Celostátní konference 2016: Změny krajiny proti změnám klimatu

Program:

Úvodní slovo:

Ing. Simona Prečanová, ředitelka odboru MZE - Odbor strategie a trvale udržitelného rozvoje

Ing. Svatava Maradová MBA, ústřední ředitelka SPÚ

Ing. Miroslav Toman, CSc., prezident Agrární komory České republiky  

Václav Šlajs, hejtman Plzeňského kraje

Martin Zrzavecký, primátorměsta Plzeň

 

Hosté s příspěvkem (moderátor Mgr. Hynek Jordán):

Ing. Pavel Sekáč, náměstek pro řízení Sekce pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU (MZe)

Ing. Linda Franková, odbor obecné ochrany přírody a krajiny (MŽP)

Ing. Karel Štencl, místopředseda a ředitel sekce zeměměřictví a katastru nemovitostí ČÚZK

Ing. Radomír Tylš, předseda ČMKPÚ 

 

 

Odborný program: 

„Koncepce pozemkových úprav v nadcházejícím období“                              

Mgr. Michal Gebhart, sekční ředitel SPÚ

 

„Hydrologický cyklus a klima v globálních i místních souvislostech“

Doc. RNDr. J. Pokorný, CSc., JČU v Českých Budějovicích

 

„Generel vodního hospodářství krajiny ČR“

prof. M. Trnka, Mendelova univerzita v  Brně

 

„Stav půdy ČR a její vliv na retenci vody“

Ing. J. Vopravil. Ph.D., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

 

„Principy a zásady retence a akumulace vody a jejich promítnutí do plánu dílčích povodí“

prof. T. Kvítek, CSc., Povodí Vltavy s.p. Praha

 

„Návrh adaptačních opatření v pozemkových úpravách ve vazbě na vývoj klimatu“

prof. Ing. M. Dumbrovský, CSc. Vysoké učení technické v Brně

 

„Prezentace modelových případů realizace vodohospodářských staveb na Plzeňsku“

Ing. V. Mazín, Ph.D., KPÚ pro Plzeňský kraj

 

„Moderní způsoby propagace pozemkových úprav“

Ing. Michal Pochop, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

 

„Nové technologie v oblasti identifikace plošných odvodňovacích zařízení“

RNDr. Lenka Tlapáková, Ph.D., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

 

„Využitelnost nových technologií tvorby digitálního modelu terénu v oblasti PÚ“

doc. Dr. Ing. Petr Doležal, Agroprojekt PSO

 

„Řešení eroze v programu Atlas“

Ing. Miroslav Šoul, ATLAS spol. s r.o.

 

„Novinky v programu PROLAND“

Ing. Jan Procházka, GEPRO spol. s r. o.

 

„Novinky v programu POZEM“

Ing. Jan Vorlíček, HSI, spol. s r.o.
Nepřehlédněte

časopis 4/2021


časopis 4/2021